Çankaya Lihkab Ankara

lihkab Çankaya
ÇANKAYA LİHKAB

Kültür Mah. Yüksel Cd. No.36-7 Kızılay, Çankaya/Ankara

BİZİ ARAYIN

0533 494 68 34 0312 370 23 17

MAİL GÖNDERİN

cankayalihkab870@gmail.com

Diğer Haritacılık Hizmetleri

Diğer Haritacılık Hizmetleri

Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma:

Taşınmaz malların yürürlükteki imar planlarına göre, yolda kalan kısımlarının parselden ayrılarak tapu kaydından düşülmesi işlemi yola terk, evvelce yol olan kısımların mülkiyete konu olması halinde bu kısımların tescil edilmesi işlemi yoldan ihdas olarak adlandırılıp İmar kanununun 16. maddesine dayanarak yapılmaktadır.

Bundan başka, taşınmaz malların hissedarlar arasında birden fazla parçaya bölünmesi, ya da parseller arasındaki sınırların düzeltilmesi işlemleri, plansız alanlarda aynı maddeye dayanarak yapılan uygulamalardır.

PDF görseli için bu yazıya tıklayınız.

yola terk

Röperli Kroki:  

Röperli kroki; parsel ya da ada yapılarının yeri değişmeyecek, sabit şekilde ölçülerinin yazılmış olduğu kroki tipine denir. Ölçümlerin doğru alınması ve kroki üzerinde doğru şekilde işaretlenmesi gerekir. Çünkü yanlış alınmış ya da yanlış şekilde işaretlenmiş bir ölçüm, yapı inşa edilirken sorun çıkarır.

roperlikroki e1674479477642

Temel Vize ve Su Basman Tutanağı:

Yapının onaylı mimari projesine ve eklerine göre doğru ve yerinde yapılıp yapılmadığının kontrolleri için yapılan ölçümlerdir. Su Basman Vizesi; Bu seviyeye kadar yapılan imalatın uygulama projelerine ve daha önceki kontrollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir. Su basman vizesi alınamadan üst katlara devam edilemez.

SuBasman

Yapı Aplikasyon Projesi: 

Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.

yapi aplikasyon

Fenni Mesuliyet:

Yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine uygun yapılıp yapılmadığını, aldığı eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile HKMO’ya karşı sorumlu olan büro/şirket sahibi ya da ortağı SHKM’dir.

Kübaj Hesabı:

Projenin yapılacak olduğu arazide projeden ne kadar hafriyat kazılacağını veya dolgu için ne kadar hafriyat/dolgu malzemesi gerekli olduğunun hesaplanmasıdır.

Plankote:

Taşınmaz malların ihtiyaca göre belli büyüklüklerde karelere bölünerek, yüksekliklerin belirlenmesi işlemidir. Çeşitli projelendirme çalışmalarında altlık olarak kullanılarak, taşınmazlardan en üst düzeyde verim alınacak projelere yön verilmesi sağlanır.

Halihazır Harita:

Yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kağıt üzerine aktarılır.

Bu haritalar çizilirken kullanılacak ölçekler 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 şeklinde olabilir. valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.

İmar Uygulaması:

Yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir.

Vaziyet/Bağımsız Bölüm Planı:

Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği, bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım mesafe ve kotlarını, kuzey yönünü, parseldeki teknik altyapıyı gösteren 1/500, 1/200 veya 1/100 ölçekli planı ifade eder.

Recent Posts

No Content Available